Thông tin truyện

Chàng lại phụ thiếp

Chàng lại phụ thiếp
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Chàng chọn thiên hạ, vì vậy phụ ta. Cả thiên hạ rộng lớn kia, ta không thể nào bì được.

Nhưng tại sao?   Ta không là gì của chàng cả ư?

Tin tưởng rồi lại đổi lấy phụ bạc. Thế nhưng ta vẫn cứ tin, để rồi chàng lại phụ ta lần nữa.

Bình luận truyện

loading...