Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước

Chương 437: Tổng Hợp Chiến Lực (Lần 4)1, Black Gyarados *Ultra Ball

Hệ: Water + Flying

Khả năng đặc biệt: Ý chí, sức mạnh hợp nhất với Lâm Phàm.

Đặc biệt: Nắm giữ lôi hệ pháp tắc được ngưng tụ từ màu đen lôi kiếp.

Thực lực: Quán quân trung cấp (Lv 92)

Chiêu thức: Dragon Rush, Draco Meteor, Zap Cannon, Aqua Jet, Hurricane, Electric, Parabolic Charge, Water Gun, Dragon Breath, Hydro Pump, Earthquake, Thunder Bolt, Dragon Dance.

Chiêu thức đặc biệt: Bolt Strike - Cả người bao bọc trong lôi điện màu đen.

________________

2, Super Ariados: * Poke Ball

Hệ: Dark + Poison

Khả năng đặc biệt: Khống chế độc tố.

Đặc biệt: Có một phần bản nguyên chi lực của hệ Dark và hệ Poison

Thực lực: Quán quân cao cấp (Lv 93)

Chiêu thức: Spider Web, Dream Eater, Toxic Spikes, Will-O-Wisp, Dark Pulse, Hone Claws, Acid, Poison Fang, Smog, Toxic, Signal Beam.

Chiêu thức đặc biệt: Dark Void - Ngay lập tức khiến đối phương ngủ say.

_________________

3, Super Seviper *Great Ball

Hệ: Poison + Normal

Thực lực: Quán quân sơ cấp (Lv 80)

Chiêu thức: Cross Poison, Toxic Spikes, Giga Impact, Mean Look, Body Slam, Cut, Acid, Poison Tail, Poison Fang, Smog, Venoshock, Sludge Bomb

Chiêu thức đặc biệt: Extreme Speed (Tốc độ của S.Seviper đạt đến nhanh hơn tốc độ âm thanh trình độ.)

_________________

4, Electivire * Ultra Ball

Hệ: Electric

Khả năng đặc biệt: Liên kết sức mạnh với Lâm Phàm

Thực lực: Quán quân sơ cấp (Lv 82)

Chiêu thức sở hữu: Electro Ball+, Volt Tackle, Electric Terrain+, Parabolic Charge, Flash, Fire Punch, Ice Punch, Thunder Punch, Charge Beam, Electroweb, Thunder Fang, Thunder Bolt.

Chiêu thức đặc biệt: Teleport

__________________

5, Emboar *Poke Ball

Hệ: Fire + Fighting

Đặc tính: Cuồng bạo

Khả năng đặc biệt: Khống chế được cuồng bạo sức mạnh.

Đặc biệt: Có được một phần sức mạnh hỏa diễm của Ho-oh.

Thực lực: Quán quân sơ cấp (Lv 86)

Chiêu thức: Flame Charge; Flamethrower, Flare Blitz, Close Combat, Heat Crash*, Blast Burn, Fire Fang, Fire Punch, Overheat, Sunny Day, Brick Break, Focus Punch, Hammer Arm.

Chiêu thức đặc biệt: Sacred Fire (Lửa thần - Sử dụng được khi ở trạng thái cuồng bạo).

_________________

6, Drageon (Răng Sún) *Friend Ball

Hệ: Dragon

Thực lực: Quán quân sơ cấp (Lv 80)

Chiêu thức: Dragon Claw, Shadow Ball, Dragon Tail, Steel Wing, Dragon Pulse,, Hurricane, Sky Attack, Draco Meteor, Giga Impact

Chiêu thức đặc biệt: Dragon Ascent (Phiên bản đơn giản)

_________________

7, Tyranitar (chuẩn thần) *Ultra Ball

Hệ: Dark + Rock

Phụ Kiện: Tyranitarite

Thực lực: Quán quân sơ cấp (Lv 80)

Chiêu thức: Stone Edge, Rock Tomb, Rock Wrecker, Head Smash, Rock Slide, Giga Impact, Sandstrom, Dark Pulse, Bite, Earthquake, Heavy Slam, Hyper Beam.

____________________

8, Salamence (chuẩn thần) *Luxury Ball

Hệ: Dragon

Phụ Kiện: Salamencite + Key Stone

Thực lực: Thiên vương viên mãn (Lv 79)

Chiêu thức: Dragon Rush*, Outrage, Heat, Draco Meteor, Dragon Pulse+, Double Team, Flamethrower, Dragon Tail, Dragon Breath, Steel Wing.

___________________

9, Flygon * Great Ball

Hệ: Dragon+Ground

Khả năng đặc biệt: Có thể tiến hóa thành Primal hình thái.

Đặc biệt: Có được một phần hệ Ground bản nguyên từ Groudon

Thực lực: Thiên vương viên mãn ( Lv 79)

Chiêu thức: Draco Meteor, Earthquake, Rock Slide, Sand Tomb, Earth Power, Dragon Breath, Dragon Tail, Dragon Rage, Dragon Rush, Dragon Pulse.

________________

10, Aggron *Great Ball

Hệ: Steel + Rock

Khả năng đặc biệt: Hấp dẫn Nidoqueen

Thực lực: Thiên vương viên mãn (Lv 79)

Chiêu thức: Mega Horn, Metal Sound, Flash Cannon, Iron Defense, Rock Tomb, Stone Edge, Metal Claw, Iron Tail, Iron Head, Smack Down.

_________________

11, Ninjask *Great Ball

Hệ: Bug + Flying

Khả năng đặc biệt: Linh cảm mạnh, phản xạ nhanh.

Thực lực: Thiên vương sơ cấp (Lv 60)

Chiêu thức: Double Team, Fury Cutter, Giga Drain, Shadow Ball, Singal Beam, X-Scissor, Sand Attack, Aerial Ace, Agility, Air Slash

__________________

12, Shedinja *Ultra Ball

Hệ: Bug + Ghost

Thực lực: Thiên vương sơ cấp (Lv 60)

Chiêu thức: Singal Beam, Bug Buzz, Shadow Ball, Fury Cutter, Shadow Claw, Dream Eater, Aerial Ace, Solar Beam, Air Slash

__________________

13, Crystal Steelix (to lớn) *Heavy Ball

Hệ: Steel + Ground

Thực lực: Quán quân sơ cấp (Lv 83)

Khả năng đặc biệt: Tự chữa lành vết thương.

Chiêu thức: Dig, Iron Tail, Iron Head, Sandstorm, Hyper Beam, Mega Horn, Flash Cannon, Iron Defense, Rock Tomb, Stone Edge, Smack Down.

Chiêu thức đặc biệt: Crystal Storm

___________________

14, Zorua *Poke Ball

Hệ: Dark

Khả năng đặc biệt: Biến hình, sử dụng ảo thuật, tạo ra ảo cảnh.

Thực lực: Chuẩn thiên vương trung cấp (Lv 50)

Chiêu thức: Dark Pulse, Double Team, Scary Face, Leer.

Chiêu thức đặc hữu: Night Daze*.

____________________

15, Grumpig *Great Ball

Hệ: Psychic

Khả năng đặc biệt: Cùng Lâm Phàm tạo thành siêu năng lực kết hợp thể.

Đặc biệt: Sở hữu vũ khí siêu năng.

Thực lực: Quán quân sơ cấp (Lv 83)

Chiêu thức: Psychic, Magic Coat, Mirror Coat, Miracle Eye, Extrasensory, Psycho Cut, Teleport, Protect, Telekinesis, Light Screen, Iron Tail.

____________________

16, Shiny Haunter *Poke Ball

Hệ: Ghost + Poison

Khả năng đặc biệt: Rút hồn, tàng hình

Thực lực: Thiên vương cao cấp (Lv 75)

Chiêu thức: Confuse Ray, Shadow Ball, Night Shade, Phantom Force, Shadow

Force, Liquid Ooze*, Hypnosis, Will-O-Wisp, Shadow Punch, Shadow Sneak

____________________

17, Alolan Vulpix *Poke Ball

Hệ: Ice

Khả năng đặc biệt: Điều khiển sức mạnh của gió

Thực lực: Chuẩn thiên vương trung cấp (Lv 50)

Chiêu thức: Hail, Ice Beam, Blizzard, Attract, Frost Breath, Aurora Beam, Dazzling Gleam.

Chiêu thức đặc biệt: Aurora Veil.

_____________________

18, Entei (thần thú) *Master Ball

Hệ: Fire

Thực lực: Quán quân cao cấp (Lv 93)

Khả năng đặc biệt: Dục hỏa trùng sinh.

Chiêu thức: Fire Blast, Flame Charge, Flamethrower, Fire Spin, Fire Fang, Ember, Leer, Bite, Overheat, Sunny Day, Protect, Inferno.

Chiêu thức đặc hữu: Sacred Fire (Lửa Thần).

_______________

19, Shiny Metagross (chuẩn thần) *Park Ball

Hệ: Steel + Psychic

Khả năng đặc biệt: Tiến hóa Mega nhờ siêu năng lực hợp thể.

Thực lực: Thiên vương viên mãn (Lv 79)

Chiêu thức: Mirror Coat, Miracle Eye, Telekinesis, Flash Cannon, Metal Claw, Hammer Arm, Confusion, Bullet Punch, Magnet Rise, Iron Defense, Psychic, Light Screen, Hyper Beam.

Chiêu thức đặc biệt: Meteor Mash.

_________________

20, Primal Torterra (khổng lồ) *Heavy Ball

Hệ: Grass + Ground

Đặc biệt: Trên người mang theo thế giới thụ và Life Orb

Thực lực: Quán quân trung cấp (Lv 92)

Chiêu thức: Frenzy Plant, Grassy Terrian, Solar Beam, Earthquake, Energy Ball, Stone Edge, Bulldoze, Grass Knot, Magical Leaf, Leaf Storm, Leaf Tornado.

__________________

21, Noivern *Luxury Ball

Hệ: Flying + Dragon

Thực lực: Thiên vương viên mãn (Lv 79)

Chiêu thức: Hyper Void, Flying Press, Boomburst, Dragon Breath, Dragon Tail, Dragon Claw, Wing Attack, Air Cutter, Acrobatics.

___________________

22, Celebi (thần thú) *G.S Ball

Hệ: Psychic + Grass

Thực lực: Quán quân cao cấp (Lv 95)

Khả năng đặc biệt: Điều khiển thực vật, tạo ra ma cây khổng lồ bao bọc thân thể để chiến đấu. Xuyên qua không gian (Truyền tống). Du hành thời gian trở về quá khứ.

Chiêu thức: Frenzy Plant, Teleport, Future Sight, Magical Leaf, Leaf Storm, Heal Bell, Heal Block, Perish Song, Light Screen, Protect, Energy Ball, Grass Knot, Healing Wish

_________________

23, Shiny Greninja *Dusk Ball

Hệ: Water + Dark

Khả năng đặc biệt: Có thể tự tiến hóa thành chung cực ninja hình thái.

Đặc biệt: Dung hợp hai nguồn sức mạnh của thần.

Thực lực: Thiên vương cao cấp (Lv 73)

Chiêu thức: Double Team, Water Pulse, Water Shuriken, Quick Attack, Aerial Ace, Bubble, Hydro Pump, Night Slash.

Kỹ năng đặc biệt: Kỹ năng của ninja - phân thân thuật ; độn thổ thuật ; liễm tức thuật ;

___________________

24, Super Gliscor *Poke Ball

Hệ: Dark + Ground

Thực lực: Thiên vương sơ cấp (Lv 60)

Đặc biệt: Dung hợp một phần sức mạnh tử vong của thần thú Yveltal.

Chiêu thức: Steel Wing; Rock Tomb, Aerial Ace, Rock Slide, Hammer Arm, Knock

Off, Stone Edge, Night Slash, Night Shade, Giga Impact.

Chiêu thức đặc biệt: Night Shade (Tạo ra Yveltal màu đen hư ảnh công kích đối thủ.)

__________________

25, Lucario *Friend Ball

Hệ: Fighting + Steel

Đặc biệt: Dã tính

Thực lực: Chuẩn thiên vương viên mãn (Lv 59)

Chiêu thức: Aura Sphere, Bone Rush, Metal Claw, Power-Up-Punch, Metal Sound, Close Combat, Extreme Speed, Quick Attack, Low Sweep.

____________________

26, Sceptile *Poke Ball

Hệ: Grass

Đặc tính: Tươi tốt

Thực lực: Chuẩn thiên vương viên mãn (Lv 59)

Chiêu thức: Quick Attack, Leaf Blade, Leaf Storm, Solar Beam, Iron Tail, Razor Leaf, Ingrain, Energy Ball, Agility, Dragon Claw, Dragon Pulse.

_____________________

27, Bisharp *Dusk Ball

Hệ: Dark + Steel

Thực lực: Thiên vương trung cấp (Lv 72)

Chiêu thức: Guillotine, Shadow Claw, Dark Pulse, Metal Claw, Assurance, Metal Sound, Iron Head, Slash, Snarl, Focus Blast, Iron Defense.

_____________________

28, Shiny Genesect *Fast Ball

Hệ: Bug + Steel

Thực lực: Quán quân cao cấp (Lv 98)

Khả năng đặc biệt: Kiểm soát và điều khiển bốn con Genesect khác.

Chiêu thức: Extreme Speed, Metal Claw, Magnet Bomb, Fury Cutter, Singal Beam, X-Scissor, Simple Beam, Hyper Beam, Bug Buzz, Metal Sound, Magnet Rise, Zap Cannon.

Chiêu thức đặc hữu: Techno Blast
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 2 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp chẳng hạn như neu con me thay thich thien thuan 2016, nhan nhuc de di toi hay qua thien su thich minh niem những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status