Ta sinh con cho tổng tài

Chương 205: ‌Đ‌ụ‌ng‌ ‌ph‌ả‌i‌ ‌bí‌ ‌m‌ậ‌t‌ ‌d‌ướ‌i‌ ‌bàn‌ ‌Ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌kia‌ ‌bị‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌cản‌ ‌vậy,‌ ‌lúng‌ ‌túng‌ ‌thu‌ ‌tay‌ ‌về.

‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌không‌ ‌nhìn‌ ‌thấy‌ ‌gì,‌ ‌uống‌ ‌một‌ ‌chén‌ ‌với‌ ‌Cố‌ ‌Phong,‌ ‌sau‌ ‌đó‌ ‌thở‌ ‌ dài‌ ‌nói:‌ ‌"Cố‌ ‌tổng,‌ ‌cậu‌ ‌thanh‌ ‌niên‌ ‌tài‌ ‌tuấn,‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌dẫn‌ ‌dắt‌ ‌tập‌ ‌đoàn‌ ‌Cố‌ ‌thị‌ ‌tốt‌ ‌như‌ ‌vậy,‌ ‌ tội‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌chịu‌ ‌phục,‌ ‌bội‌ ‌phục!"‌ ‌ "Cao‌ ‌tổng‌ ‌quá‌ ‌khen,"‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌gật‌ ‌gật‌ ‌đầu‌ ‌với‌ ‌hắn,‌ ‌ứng‌ ‌phó‌ ‌giả‌ ‌tạo,‌ ‌"Cao‌ ‌tổng‌ ‌còn‌ ‌ nhiều‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌hơn‌ ‌tôi."

‌"Đâu‌ ‌có‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌gì,"‌ ‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌bất‌ ‌đắc‌ ‌dĩ‌ ‌lắc‌ ‌lắc‌ ‌đầu,‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌cố‌ ‌ý‌ ‌quăng‌ ‌lời‌ ‌ ra,‌ ‌ném‌ ‌ánh‌ ‌mắt‌ ‌ra‌ ‌hiệu‌ ‌về‌ ‌phía‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌tuấn‌ ‌mỹ,‌ ‌nói‌ ‌với‌ ‌Cố‌ ‌Phong,‌ ‌"Tôi‌ ‌ nhưng‌ ‌không‌ ‌bản‌ ‌lĩnh‌ ‌như‌ ‌Cố‌ ‌tổng,‌ ‌Cố‌ ‌tổng‌ ‌đã‌ ‌là‌ ‌danh‌ ‌nhân‌ ‌trên‌ ‌tạp‌ ‌chí‌ ‌thương‌ ‌ mại,‌ ‌còn‌ ‌trẻ‌ ‌lại‌ ‌anh‌ ‌tuấn‌ ‌như‌ ‌vậy,‌ ‌lại‌ ‌còn‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌thành‌ ‌công,‌ ‌ha‌ ‌ha,‌ ‌Cố‌ ‌tổng,‌ ‌cậu‌ ‌ cũng‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌bao‌ ‌nhiều‌ ‌người‌ ‌ngưỡng‌ ‌mộ‌ ‌cậu‌ ‌đâu!"‌ ‌ Cố‌ ‌Phong‌ ‌nghe‌ ‌được‌ ‌ngữ‌ ‌khí‌ ‌hắn‌ ‌thay‌ ‌đổi,‌ ‌đang‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌ứng‌ ‌phó‌ ‌thế‌ ‌nào,‌ ‌ngôi‌ ‌ sao‌ ‌nam‌ ‌ngồi‌ ‌bên‌ ‌kia‌ ‌mở‌ ‌miệng.

‌Giọng‌ ‌hắn‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌đã‌ ‌trải‌ ‌qua‌ ‌huấn‌ ‌luyện‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp,‌ ‌không‌ ‌giống‌ ‌kiểu‌ ‌từ‌ ‌ tính‌ ‌tự‌ ‌nhiên‌ ‌như‌ ‌Cố‌ ‌Phong,‌ ‌mà‌ ‌có‌ ‌chút‌ ‌dấu‌ ‌vết‌ ‌cố‌ ‌ý:‌ ‌"Danh‌ ‌tiếng‌ ‌của‌ ‌Cố‌ ‌tổng‌ ‌ không‌ ‌kém‌ ‌hơn‌ ‌nhiều‌ ‌ngôi‌ ‌sao,‌ ‌chỉ‌ ‌dựa‌ ‌vào‌ ‌năng‌ ‌lực‌ ‌và‌ ‌tướng‌ ‌mạo‌ ‌của‌ ‌Cố‌ ‌tổng,‌ ‌ ngài‌ ‌đã‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌fans."

‌Ánh‌ ‌mắt‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌liếc‌ ‌hắn‌ ‌một‌ ‌cái,‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌này‌ ‌mang‌ ‌trên‌ ‌mặt‌ ‌nụ‌ ‌cười‌ ‌khuôn‌ ‌ đúc,‌ ‌hẳn‌ ‌đã‌ ‌tập‌ ‌luyện‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌biểu‌ ‌cảm‌ ‌trước‌ ‌gương‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌lần.

‌Hắn‌ ‌ăn‌ ‌mặc‌ ‌đoan‌ ‌ chính,‌ ‌âu‌ ‌phục‌ ‌xanh‌ ‌lam‌ ‌đậm‌ ‌phối‌ ‌với‌ ‌dày‌ ‌da,‌ ‌nhưng‌ ‌khó‌ ‌giải‌ ‌thích‌ ‌được‌ ‌lại‌ ‌để‌ ‌lộ‌ ‌ra‌ ‌ mùi‌ ‌dục‌ ‌vọng.

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌không‌ ‌nói‌ ‌chuyện,‌ ‌thu‌ ‌ánh‌ ‌mắt‌ ‌trở‌ ‌lại.

‌Người‌ ‌ngồi‌ ‌bên‌ ‌bàn‌ ‌tiệc‌ ‌càng‌ ‌ngày‌ ‌càng‌ ‌nhiều,‌ ‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌ngược‌ ‌lại‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌ người‌ ‌phản‌ ‌ứng,‌ ‌nhưng‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌lại‌ ‌rất‌ ‌bận,‌ ‌đang‌ ‌ngồi‌ ‌có‌ ‌đến‌ ‌8-90%‌ ‌đều‌ ‌có‌ ‌quan‌ ‌ hệ‌ ‌hợp‌ ‌tác‌ ‌hoặc‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌bạn‌ ‌bè,‌ ‌vì‌ ‌vậy‌ ‌xã‌ ‌giao‌ ‌khắp‌ ‌nơi,‌ ‌bận‌ ‌tối‌ ‌mày‌ ‌tối‌ ‌mặt.

‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌nhân‌ ‌lúc‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌không‌ ‌rảnh‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌đến,‌ ‌lại‌ ‌quăng‌ ‌ánh‌ ‌mắt‌ ‌không‌ ‌vui‌ ‌về‌ ‌ phía‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌kia.

‌Ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌lấy‌ ‌điện‌ ‌thoại‌ ‌hơi‌ ‌rung‌ ‌ra‌ ‌nhìn,‌ ‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌đã‌ ‌gửi‌ ‌một‌ ‌Wechat‌ ‌đầy‌ ‌mùi‌ ‌ thuốc‌ ‌súng.

‌Một‌ ‌ít‌ ‌tài‌ ‌nguyên‌ ‌Cố‌ ‌tổng‌ ‌tùy‌ ‌tiện‌ ‌ném‌ ‌cho‌ ‌cậu‌ ‌cũng‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌nâng‌ ‌cậu‌ ‌lên‌ ‌hot‌ ‌ cỡ‌ ‌nào‌ ‌cậu‌ ‌biết‌ ‌không?‌ ‌Không‌ ‌dùng‌ ‌được‌ ‌thủ‌ ‌đoạn‌ ‌hầu‌ ‌hạ‌ ‌Cố‌ ‌tổng‌ ‌cậu‌ ‌biến‌ ‌ ngay,‌ ‌có‌ ‌cả‌ ‌đống‌ ‌người‌ ‌muốn‌ ‌hầu‌ ‌hạ‌ ‌hắn.

‌Hắn‌ ‌nắm‌ ‌chặt‌ ‌điện‌ ‌thoại,‌ ‌trong‌ ‌lòng‌ ‌nhảy‌ ‌thịch‌ ‌thịch.

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌lúc‌ ‌này‌ ‌đã‌ ‌ngồi‌ ‌xuống,‌ ‌đang‌ ‌nói‌ ‌chuyện‌ ‌với‌ ‌mấy‌ ‌lão‌ ‌tổng‌ ‌đối‌ ‌diện‌ ‌chuyện‌ ‌ hạng‌ ‌mục‌ ‌khai‌ ‌phá,‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌nhìn‌ ‌gò‌ ‌má‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌anh‌ ‌tuấn‌ ‌và‌ ‌vóc‌ ‌người‌ ‌cường‌ ‌ tráng‌ ‌khỏe‌ ‌khoắn‌ ‌của‌ ‌hắn,‌ ‌lại‌ ‌so‌ ‌với‌ ‌mấy‌ ‌lão‌ ‌tổng‌ ‌bụng‌ ‌béo,‌ ‌trán‌ ‌hói‌ ‌trên‌ ‌bàn,‌ ‌trong‌ ‌ lòng‌ ‌đã‌ ‌quyết‌ ‌định.

‌Cố‌ ‌tổng‌ ‌này‌ ‌lai‌ ‌lịch‌ ‌lớn‌ ‌như‌ ‌vậy,‌ ‌người‌ ‌lại‌ ‌anh‌ ‌tuấn‌ ‌sexy,‌ ‌muốn‌ ‌hắn‌ ‌đưa‌ ‌tiền‌ ‌hắn‌ ‌ cũng‌ ‌nguyện‌ ‌ý,‌ ‌đừng‌ ‌nói‌ ‌đến‌ ‌tài‌ ‌nguyên‌ ‌giao‌ ‌thiệp‌ ‌trong‌ ‌tay‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌ phong‌ ‌phú.

‌Nếu‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌leo‌ ‌lên‌ ‌cây‌ ‌đại‌ ‌thụ‌ ‌này‌ ‌......Như‌ ‌vậy‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌sau‌ ‌này‌ ‌của‌ ‌hắn‌ ‌sẽ‌ ‌dễ‌ ‌lăn‌ ‌lộn‌ ‌hơn‌ ‌rất‌ ‌nhiều.

‌Ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌ngồi‌ ‌bên‌ ‌cạnh‌ ‌Cố‌ ‌Phong,‌ ‌trên‌ ‌mặt‌ ‌vẫn‌ ‌là‌ ‌nụ‌ ‌cười‌ ‌khéo‌ ‌léo,‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌ đang‌ ‌nghiêm‌ ‌túc‌ ‌nghe‌ ‌người‌ ‌trên‌ ‌bàn‌ ‌ăn‌ ‌nhiệt‌ ‌tình‌ ‌nói‌ ‌chuyện‌ ‌với‌ ‌nhau.

‌Nhưng‌ ‌tay‌ ‌hắn,‌ ‌ở‌ ‌dưới‌ ‌bàn,‌ ‌lại‌ ‌lén‌ ‌lút‌ ‌duỗi‌ ‌về‌ ‌bên‌ ‌Cố‌ ‌Phong.

‌Đợi‌ ‌đến‌ ‌lúc‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌tới,‌ ‌hắn‌ ‌chỉ‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌một‌ ‌cánh‌ ‌tay,‌ ‌mang‌ ‌theo‌ ‌ý‌ ‌rung‌ ‌ động‌ ‌như‌ ‌có‌ ‌như‌ ‌không,‌ ‌thỉnh‌ ‌thoảng‌ ‌chạm‌ ‌vào‌ ‌mình.

‌Hắn‌ ‌khẽ‌ ‌quay‌ ‌đầu‌ ‌nhìn‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam,‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌chỉ‌ ‌cười‌ ‌với‌ ‌hắn‌ ‌cực‌ ‌kỳ‌ ‌tự‌ ‌ nhiên‌ ‌hào‌ ‌phóng:‌ ‌"Cao‌ ‌kiến‌ ‌của‌ ‌Cố‌ ‌tổng,‌ ‌tôi‌ ‌cũng‌ ‌rất‌ ‌bội‌ ‌phục."

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌nhíu‌ ‌mày,‌ ‌vừa‌ ‌nãy‌ ‌hắn‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌nói‌ ‌chuyện.

‌Tên‌ ‌ngu‌ ‌này‌ ‌hồ‌ ‌đồ‌ ‌à!‌ ‌ Trong‌ ‌lòng‌ ‌hắn‌ ‌không‌ ‌vui,‌ ‌kéo‌ ‌ghế‌ ‌ngồi‌ ‌sang‌ ‌bên‌ ‌cạnh,‌ ‌loại‌ ‌thái‌ ‌độ‌ ‌xa‌ ‌cách‌ ‌lãnh‌ ‌ đạm‌ ‌này‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌cực‌ ‌kỳ‌ ‌rõ‌ ‌ràng.

‌Ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌nhìn‌ ‌thấy‌ ‌động‌ ‌tác‌ ‌của‌ ‌Cố‌ ‌Phong,‌ ‌có‌ ‌chút‌ ‌luống‌ ‌cuống.

‌Lúc‌ ‌này,‌ ‌điện‌ ‌ thoại‌ ‌của‌ ‌hắn‌ ‌lại‌ ‌khẽ‌ ‌rung‌ ‌lên,‌ ‌vẫn‌ ‌là‌ ‌Wechat‌ ‌của‌ ‌Cao‌ ‌tổng.

‌‌Phim‌ ‌điện‌ ‌ảnh‌ ‌sau‌ ‌của‌ ‌ cậu,‌ ‌cậu‌ ‌đừng‌ ‌làm‌ ‌nam‌ ‌chính‌ ‌nữa,‌ ‌để‌ ‌người‌ ‌khác‌ ‌làm,‌ ‌cậu‌ ‌làm‌ ‌nam‌ ‌ba.

‌Trong‌ ‌lòng‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌chấn‌ ‌động‌ ‌mạnh!‌ ‌ Hắn‌ ‌không‌ ‌dễ‌ ‌gì‌ ‌mới‌ ‌có‌ ‌được‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌điện‌ ‌ảnh,‌ ‌bây‌ ‌giờ‌ ‌phải‌ ‌đổi?‌ ‌Hắn‌ ‌không‌ ‌cam‌ ‌lòng!‌ ‌ Bị‌ ‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌kích‌ ‌thích‌ ‌như‌ ‌vậy,‌ ‌hắn‌ ‌lập‌ ‌tức‌ ‌ra‌ ‌quyết‌ ‌định,‌ ‌trong‌ ‌lòng‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩ‌ ‌kiên‌ ‌ quyết‌ ‌chết‌ ‌cũng‌ ‌phải‌ ‌leo‌ ‌lên‌ ‌Cố‌ ‌Phong.

‌Hắn‌ ‌vẫn‌ ‌hết‌ ‌sức‌ ‌duy‌ ‌trì‌ ‌bình‌ ‌tĩnh,‌ ‌cầm‌ ‌lấy‌ ‌đũa‌ ‌gắp‌ ‌đồ‌ ‌ăn,‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌tay‌ ‌run‌ ‌hay‌ ‌làm‌ ‌ sao,‌ ‌chiếc‌ ‌đũa‌ ‌bỗng‌ ‌rơi‌ ‌trên‌ ‌mặt‌ ‌đất,‌ ‌phát‌ ‌ra‌ ‌tiếng‌ ‌vang‌ ‌trầm‌ ‌trầm.

‌Trên‌ ‌bàn‌ ‌không‌ ‌ai‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌tới‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌nhỏ‌ ‌như‌ ‌hắn,‌ ‌vì‌ ‌vậy‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌này‌ ‌vội‌ ‌vàng‌ ‌ ngồi‌ ‌xổm‌ ‌người‌ ‌xuống‌ ‌nhặt,‌ ‌lúc‌ ‌hắn‌ ‌nhặt‌ ‌đũa‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌hắn‌ ‌không‌ ‌lập‌ ‌tức‌ ‌đứng‌ ‌ dậy,‌ ‌mà‌ ‌nhân‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌này‌ ‌chui‌ ‌vào‌ ‌dưới‌ ‌bàn‌ ‌được‌ ‌phủ‌ ‌khăn‌ ‌trải‌ ‌bàn‌ ‌đỏ‌ ‌sậm‌ ‌hơn‌ ‌ nửa.

‌Lúc‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌nhận‌ ‌thấy‌ ‌có‌ ‌gì‌ ‌không‌ ‌đúng,‌ ‌hắn‌ ‌khẽ‌ ‌cúi‌ ‌đầu,‌ ‌hơi‌ ‌vén‌ ‌khăn‌ ‌trải‌ ‌bàn‌ ‌ lên‌ ‌nhìn‌ ‌xuống.

‌Chỉ‌ ‌thấy‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌có‌ ‌chút‌ ‌danh‌ ‌tiếng‌ ‌lúc‌ ‌nãy‌ ‌còn‌ ‌cao‌ ‌quý‌ ‌tuấn‌ ‌mỹ,‌ ‌mặc‌ ‌đoan‌ ‌ chính,‌ ‌lúc‌ ‌này‌ ‌lại‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌một‌ ‌con‌ ‌chó‌ ‌ti‌ ‌tiện‌ ‌quỳ‌ ‌giữa‌ ‌hai‌ ‌chân‌ ‌mình,‌ ‌trong‌ ‌nháy‌ ‌ mắt‌ ‌hắn‌ ‌nhìn‌ ‌sang,‌ ‌thò‌ ‌đầu‌ ‌dùng‌ ‌miệng‌ ‌mình,‌ ‌cắn‌ ‌nút‌ ‌dây‌ ‌lưng‌ ‌Cố‌ ‌Phong.

‌Chỗ‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌ngồi‌ ‌khá‌ ‌gần‌ ‌tường,‌ ‌hai‌ ‌bên‌ ‌hắn‌ ‌cũng‌ ‌chỉ‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌cái‌ ‌bồn‌ ‌trang‌ ‌trí‌ ‌ cao‌ ‌bằng‌ ‌người‌ ‌để‌ ‌ngăn‌ ‌chặn‌ ‌tầm‌ ‌mắt,‌ ‌vì‌ ‌vậy‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌nhìn‌ ‌thấy‌ ‌một‌ ‌màn‌ ‌tràn‌ ‌đầy‌ ‌ dục‌ ‌vọng‌ ‌này,‌ ‌chỉ‌ ‌có‌ ‌hắn‌ ‌và‌ ‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌ngồi‌ ‌bên‌ ‌cạnh.

‌Thảo‌ ‌nào‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌này‌ ‌dám‌ ‌to‌ ‌gan‌ ‌phóng‌ ‌đãng‌ ‌như‌ ‌vậy!‌ ‌ Thật‌ ‌là‌ ‌vì‌ ‌tiếp‌ ‌cận‌ ‌kim‌ ‌chủ,‌ ‌ngay‌ ‌cả‌ ‌mặt‌ ‌mũi‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌cần.

‌Trong‌ ‌lòng‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌cười‌ ‌lạnh,‌ ‌đưa‌ ‌tay‌ ‌đẩy‌ ‌đầu‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌dưới‌ ‌bàn‌ ‌ra,‌ ‌không‌ ‌ để‌ ‌hắn‌ ‌đụng‌ ‌vào‌ ‌mình,‌ ‌sau‌ ‌đó‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌đứng‌ ‌lên,‌ ‌nói:‌ ‌"Xin‌ ‌phép‌ ‌một‌ ‌chút,‌ ‌tôi‌ ‌đến‌ ‌ phòng‌ ‌rửa‌ ‌tay."

‌Vừa‌ ‌nói,‌ ‌hắn‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌ánh‌ ‌mắt‌ ‌phức‌ ‌tạp‌ ‌của‌ ‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌và‌ ‌lúng‌ ‌túng‌ ‌của‌ ‌ người‌ ‌dưới‌ ‌bàn,‌ ‌xoay‌ ‌người‌ ‌rời‌ ‌đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 8 lượt.

Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, bạn cần dành ít thời gian cho riêng mình để thư giãn với những hình ảnh đẹp và những câu nói hay, stt hay, châm ngôn hay từ trang tạp chí ảnh đẹp chẳng hạn như nhung cau stt ve tinh yeu hay nhat tren facebook, top anh bia de thuong ve tinh yeu ngot lim va chat lu rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ, vừa giải trí vừa cập nhật thông tin và kiến thức.

loading...
DMCA.com Protection Status