Ta sinh con cho tổng tài

Chương 209: B‌ỗ‌ng‌ ‌ch‌ố‌c‌ ‌tr‌ở‌‌ ‌l‌ạ‌i‌ ‌năm‌ ‌đó‌ ‌Sao‌ ‌nam‌ ‌đi‌ ‌tới‌ ‌trước‌ ‌mặt‌ ‌Cố‌ ‌Phong,‌ ‌khom‌ ‌người‌ ‌xuống:‌ ‌"Cố‌ ‌tổng,‌ ‌là‌ ‌tôi‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌lỗ‌ ‌ mãng,‌ ‌xin‌ ‌lỗi."

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌còn‌ ‌chưa‌ ‌nói‌ ‌chuyện,‌ ‌lập‌ ‌tức‌ ‌cau‌ ‌mày:‌ ‌"Ê?‌ ‌Giọng‌ ‌này‌ ‌hình‌ ‌như‌ ‌tôi‌ ‌từng‌ ‌ nghe‌ ‌ở‌ ‌đâu."

‌"Cậu‌ ‌ấy‌ ‌tên‌ ‌Trình‌ ‌Dục,‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌Dư‌ ‌thiếu‌ ‌có‌ ‌nhớ‌ ‌không,"‌ ‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌bên‌ ‌cạnh‌ ‌cười‌ ‌ đến‌ ‌cực‌ ‌kỳ‌ ‌nịnh‌ ‌bợ,‌ ‌"Gần‌ ‌đây‌ ‌lộ‌ ‌mặt‌ ‌trong‌ ‌mấy‌ ‌bộ‌ ‌phim‌ ‌truyền‌ ‌hình,‌ ‌Dư‌ ‌thiếu‌ ‌từng‌ ‌ xem‌ ‌sao?"‌ ‌ Hắn‌ ‌vừa‌ ‌nói‌ ‌câu‌ ‌này,‌ ‌ánh‌ ‌mắt‌ ‌sắc‌ ‌bén‌ ‌của‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌liền‌ ‌bắn‌ ‌tới.

‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌gần‌ ‌đây‌ ‌mắt‌ ‌căn‌ ‌bản‌ ‌không‌ ‌thấy‌ ‌rõ‌ ‌người,‌ ‌tên‌ ‌đáng‌ ‌ghét‌ ‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌này,‌ ‌ nói‌ ‌vậy‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌tìm‌ ‌khó‌ ‌chịu‌ ‌cho‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌sao?‌ ‌ Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌cẩn‌ ‌thận‌ ‌chút,‌ ‌chắc‌ ‌là‌ ‌TV‌ ‌trong‌ ‌phòng‌ ‌bệnh‌ ‌vô‌ ‌tình‌ ‌bỏ‌ ‌qua‌ ‌ phim‌ ‌truyền‌ ‌hình‌ ‌của‌ ‌ngôi‌ ‌sao‌ ‌này.

‌Tâm‌ ‌trạng‌ ‌cậu‌ ‌nhẹ‌ ‌nhõm‌ ‌hơn,‌ ‌vì‌ ‌vậy‌ ‌cũng‌ ‌cười‌ ‌nói:‌ ‌"Tôi‌ ‌rất‌ ‌ít‌ ‌gặp‌ ‌được‌ ‌minh‌ ‌tinh,‌ ‌ có‌ ‌thể‌ ‌ký‌ ‌tên‌ ‌cho‌ ‌tôi‌ ‌không?"‌ ‌ Sao‌ ‌nam‌ ‌này‌ ‌vốn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌đến‌ ‌lấy‌ ‌lòng‌ ‌Cố‌ ‌Phong,‌ ‌thấy‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌giữ‌ ‌chặt‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌ Nguyên‌ ‌như‌ ‌vậy,‌ ‌đương‌ ‌nhiên‌ ‌không‌ ‌dám‌ ‌có‌ ‌chút‌ ‌thất‌ ‌lễ‌ ‌với‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên.

‌Hắn‌ ‌ vội‌ ‌vàng‌ ‌tiến‌ ‌lên:‌ ‌"Đương‌ ‌nhiên‌ ‌có‌ ‌thể,‌ ‌tôi‌ ‌mang‌ ‌theo‌ ‌giấy‌ ‌note,‌ ‌tôi‌ ‌ký‌ ‌ở‌ ‌đây‌ ‌cho‌ ‌ ngài‌ ‌nhé."

‌Vừa‌ ‌nói,‌ ‌hắn‌ ‌xé‌ ‌một‌ ‌tờ‌ ‌giấy,‌ ‌bắt‌ ‌đầu‌ ‌thuần‌ ‌thục‌ ‌ký‌ ‌tên‌ ‌mình‌ ‌lên.

‌Hiện‌ ‌tại‌ ‌đừng‌ ‌nói‌ ‌bảo‌ ‌hắn‌ ‌ký‌ ‌tên‌ ‌cho‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌ngay‌ ‌cả‌ ‌bảo‌ ‌hắn‌ ‌hát‌ ‌hò‌ ‌nhảy‌ ‌ nhót‌ ‌học‌ ‌gà‌ ‌gáy‌ ‌ngay‌ ‌tại‌ ‌chỗ‌ ‌cho‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌hắn‌ ‌cũng‌ ‌làm.

‌Người‌ ‌đàn‌ ‌ông‌ ‌của‌ ‌đại‌ ‌lão,‌ ‌hắn‌ ‌ngay‌ ‌cả‌ ‌gan‌ ‌khiêu‌ ‌khích‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌có.

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌ở‌ ‌bên‌ ‌cạnh‌ ‌nhìn‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌này‌ ‌ký‌ ‌cho‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌sắc‌ ‌mặt‌ ‌có‌ ‌chút‌ ‌ khó‌ ‌coi‌ ‌và‌ ‌lúng‌ ‌túng.

‌Hắn‌ ‌chỉ‌ ‌nói‌ ‌với‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌mấy‌ ‌hôm‌ ‌trước‌ ‌có‌ ‌người‌ ‌quyến‌ ‌rũ‌ ‌hắn,‌ ‌nhưng‌ ‌Dư‌ ‌ Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌lại‌ ‌không‌ ‌biết,‌ ‌quyến‌ ‌rũ‌ ‌hắn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌minh‌ ‌tinh‌ ‌đang‌ ‌ký‌ ‌cho‌ ‌cậu.

‌Hắn‌ ‌có‌ ‌loại‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌không‌ ‌vui,‌ ‌tra‌ ‌nam‌ ‌dẫn‌ ‌vợ‌ ‌cả‌ ‌đến‌ ‌gặp‌ ‌tiểu‌ ‌tam,‌ ‌vợ‌ ‌cả‌ ‌không‌ ‌ biết‌ ‌chuyện‌ ‌vẫn‌ ‌nói‌ ‌cười‌ ‌vui‌ ‌vẻ‌ ‌với‌ ‌tiểu‌ ‌tam.

‌Mặc‌ ‌dù‌ ‌hắn‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌chút‌ ‌liên‌ ‌quan‌ ‌tới‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌kia.

‌Đợi‌ ‌đến‌ ‌lúc‌ ‌sao‌ ‌nam‌ ‌ký‌ ‌xong,‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌muốn‌ ‌dây‌ ‌dưa‌ ‌với‌ ‌bọn‌ ‌họ‌ ‌tiếp‌ ‌ nữa,‌ ‌giọng‌ ‌điệu‌ ‌lạnh‌ ‌lùng‌ ‌nói‌ ‌tùy‌ ‌tiện‌ ‌vài‌ ‌câu‌ ‌với‌ ‌Cao‌ ‌tổng‌ ‌vẻ‌ ‌mặt‌ ‌có‌ ‌chút‌ ‌thất‌ ‌vọng,‌ ‌ tìm‌ ‌cớ‌ ‌dắt‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌đi‌ ‌về‌ ‌nhà.

‌Trên‌ ‌đường‌ ‌về,‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌do‌ ‌dự‌ ‌một‌ ‌chút,‌ ‌vẫn‌ ‌là‌ ‌nói‌ ‌với‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌chuyện‌ ‌ sao‌ ‌nam‌ ‌lúc‌ ‌nãy‌ ‌ký‌ ‌tên‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌quyến‌ ‌rũ‌ ‌hắn‌ ‌mấy‌ ‌hôm‌ ‌trước.

‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌mới‌ ‌đầu‌ ‌sửng‌ ‌sốt‌ ‌một‌ ‌chút,‌ ‌sau‌ ‌đó‌ ‌lắc‌ ‌lắc‌ ‌đầu,‌ ‌bất‌ ‌đắc‌ ‌dĩ‌ ‌cười‌ ‌nói:‌ ‌ "Không‌ ‌nghĩ‌ ‌đến‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌này‌ ‌vì‌ ‌ích‌ ‌lợi,‌ ‌lại‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌làm‌ ‌ra‌ ‌mấy‌ ‌chuyện‌ ‌không‌ ‌ biết‌ ‌xấu‌ ‌hổ."

‌"Ừ,"‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌nhìn‌ ‌tờ‌ ‌note‌ ‌trong‌ ‌túi‌ ‌áo‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌có‌ ‌kích‌ ‌động‌ ‌muốn‌ ‌trực‌ ‌ tiếp‌ ‌ném‌ ‌đi,‌ ‌"Giới‌ ‌này,‌ ‌chuyện‌ ‌như‌ ‌vậy‌ ‌không‌ ‌ít."

‌"Đáng‌ ‌tiếc‌ ‌mấy‌ ‌lời‌ ‌hay‌ ‌ho‌ ‌kia,"‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌cười‌ ‌lắc‌ ‌lắc‌ ‌đầu,‌ ‌bỗng‌ ‌nhiên‌ ‌nói‌ ‌với‌ ‌ Cố‌ ‌Phong,‌ ‌"Nói‌ ‌vậy‌ ‌thì,‌ ‌người‌ ‌đàn‌ ‌ông‌ ‌có‌ ‌tiền‌ ‌lại‌ ‌đẹp‌ ‌trai‌ ‌như‌ ‌anh,‌ ‌hẳn‌ ‌đã‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌ chuyện‌ ‌thế‌ ‌này‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌lần‌ ‌rồi‌ ‌nhỉ?"‌ ‌ Cố‌ ‌Phong‌ ‌im‌ ‌lặng‌ ‌một‌ ‌hồi,‌ ‌vẫn‌ ‌gật‌ ‌đầu:‌ ‌"Ừ,‌ ‌số‌ ‌lần‌ ‌không‌ ‌ít."

‌"......Mấy‌ ‌lịch‌ ‌sử‌ ‌phong‌ ‌lưu‌ ‌trước‌ ‌kia,‌ ‌có‌ ‌muốn‌ ‌khai‌ ‌báo‌ ‌không?"‌ ‌Ngữ‌ ‌khí‌ ‌Dư‌ ‌ Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌mặc‌ ‌dù‌ ‌cười,‌ ‌nhưng‌ ‌chút‌ ‌hỏi‌ ‌dò‌ ‌và‌ ‌nghiêm‌ ‌túc‌ ‌mơ‌ ‌hồ‌ ‌trong‌ ‌đó,‌ ‌khiến‌ ‌ Cố‌ ‌Phong‌ ‌kinh‌ ‌hồn‌ ‌bạt‌ ‌vía.

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌vốn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌đàn‌ ‌ông‌ ‌cực‌ ‌kỳ‌ ‌chói‌ ‌mắt,‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌bao‌ ‌nhiêu‌ ‌nam‌ ‌ nam‌ ‌nữ‌ ‌nữ‌ ‌muốn‌ ‌chui‌ ‌lên‌ ‌giường‌ ‌hắn,‌ ‌cũng‌ ‌khó‌ ‌trách‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌thiếu‌ ‌hụt‌ ‌ cảm‌ ‌giác‌ ‌an‌ ‌toàn‌ ‌với‌ ‌hắn.

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌một‌ ‌lát:‌ ‌"Em‌ ‌nếu‌ ‌muốn‌ ‌biết,‌ ‌tôi‌ ‌nói‌ ‌hết‌ ‌với‌ ‌em."

‌Bước‌ ‌chân‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌dừng‌ ‌lại:‌ ‌"Anh‌ ‌nói."

‌"Tôi‌ ‌chưa‌ ‌từng‌ ‌phát‌ ‌sinh‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌tình‌ ‌dục‌ ‌với‌ ‌người‌ ‌khác,"‌ ‌Ngữ‌ ‌khí‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌rất‌ ‌ nghiêm‌ ‌túc,‌ ‌"Nhưng‌ ‌tôi‌ ‌bị‌ ‌quyến‌ ‌rũ‌ ‌thì‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌lần.

‌Nam‌ ‌nữ‌ ‌đều‌ ‌có,‌ ‌danh‌ ‌sách‌ ‌tôi‌ ‌ không‌ ‌nhớ‌ ‌rõ,‌ ‌em‌ ‌nếu‌ ‌muốn‌ ‌biết‌ ‌tôi‌ ‌......tôi‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌list‌ ‌ra‌ ‌cho‌ ‌em.

‌Tôi‌ ‌không‌ ‌ thích‌ ‌mấy‌ ‌người‌ ‌này‌ ‌dính‌ ‌lên,‌ ‌cho‌ ‌nên‌ ‌bọn‌ ‌họ‌ ‌dù‌ ‌đẹp‌ ‌hơn‌ ‌nữa,‌ ‌tôi‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌ muốn‌ ‌mang‌ ‌bọn‌ ‌họ‌ ‌ra‌ ‌phát‌ ‌tiết‌ ‌dục‌ ‌vọng."

‌"Thật‌ ‌à?"‌ ‌ Cố‌ ‌Phong‌ ‌trịnh‌ ‌trọng‌ ‌gật‌ ‌đầu:‌ ‌"Tôi‌ ‌tuyệt‌ ‌đối‌ ‌không‌ ‌nói‌ ‌dối‌ ‌em."

‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌hiểu‌ ‌ra‌ ‌cái‌ ‌gì‌ ‌ừ‌ ‌một‌ ‌tiếng,‌ ‌đi‌ ‌lên‌ ‌trước‌ ‌hai‌ ‌bước,‌ ‌bỗng‌ ‌ quay‌ ‌đầu‌ ‌lại:‌ ‌"Sao‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌gió‌ ‌hơi‌ ‌lạnh‌ ‌nhỉ."

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌nghe‌ ‌được‌ ‌lời‌ ‌này‌ ‌của‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌giật‌ ‌mình‌ ‌trong‌ ‌lòng.

‌Đây‌ ‌là‌ ‌......Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌chủ‌ ‌động‌ ‌mở‌ ‌miệng‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌cái‌ ‌gì?‌ ‌ Hắn‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌vui,‌ ‌giao‌ ‌Cố‌ ‌Gia‌ ‌Duệ‌ ‌vào‌ ‌trong‌ ‌tay‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌cởi‌ ‌ áo‌ ‌khoác‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌xuống,‌ ‌cẩn‌ ‌thận‌ ‌phủ‌ ‌lên‌ ‌cho‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌lại‌ ‌ôm‌ ‌con‌ ‌về,‌ ‌kích‌ ‌ động‌ ‌nói:‌ ‌"Mặc‌ ‌áo‌ ‌của‌ ‌tôi‌ ‌trước,‌ ‌mình‌ ‌đi‌ ‌nhanh‌ ‌về‌ ‌nhà,‌ ‌về‌ ‌nhà‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌lạnh‌ ‌nữa."

‌"Ừ,"‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌hít‌ ‌sâu,‌ ‌"Nên‌ ‌về‌ ‌rồi."

‌Hai‌ ‌bọn‌ ‌họ‌ ‌dắt‌ ‌tay,‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌trong‌ ‌tay‌ ‌còn‌ ‌ôm‌ ‌con,‌ ‌mèo‌ ‌nhỏ‌ ‌đi‌ ‌phía‌ ‌trước‌ ‌dẫn‌ ‌ đường.

‌Bức‌ ‌tranh‌ ‌này‌ ‌tan‌ ‌ra‌ ‌trong‌ ‌ánh‌ ‌sáng‌ ‌trời‌ ‌chiều‌ ‌màu‌ ‌cam‌ ‌ấm‌ ‌đang‌ ‌sắp‌ ‌biến‌ ‌mất,‌ ‌nhìn‌ ‌ qua‌ ‌cực‌ ‌kỳ‌ ‌hài‌ ‌hòa‌ ‌ấm‌ ‌áp.

‌Bọn‌ ‌họ‌ ‌về‌ ‌đến‌ ‌nhà,‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌hỏi‌ ‌ý‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌liền‌ ‌bắt‌ ‌đầu‌ ‌gióng‌ ‌trống‌ ‌khua‌ ‌ chiêng‌ ‌khuân‌ ‌đồ‌ ‌cho‌ ‌cậu‌ ‌đến‌ ‌phòng‌ ‌ngủ‌ ‌trước‌ ‌đây.

‌Phòng‌ ‌ngủ‌ ‌trước‌ ‌đây,‌ ‌kể‌ ‌từ‌ ‌sau‌ ‌khi‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌đi,‌ ‌tủ‌ ‌quần‌ ‌áo,‌ ‌kệ‌ ‌đồ‌ ‌linh‌ ‌tinh,‌ ‌ giá‌ ‌sách‌ ‌nhỏ‌ ‌......toàn‌ ‌bộ‌ ‌trống‌ ‌một‌ ‌nửa,‌ ‌nhìn‌ ‌trống‌ ‌rỗng.

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌mang‌ ‌theo‌ ‌ mong‌ ‌đợi‌ ‌dạt‌ ‌dào,‌ ‌dời‌ ‌đồ‌ ‌của‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌từ‌ ‌phòng‌ ‌khách‌ ‌đến‌ ‌phòng‌ ‌ngủ,‌ ‌tận‌ ‌ chức‌ ‌tận‌ ‌trách‌ ‌sắp‌ ‌xếp‌ ‌hết‌ ‌tất‌ ‌cả.

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌nhìn‌ ‌căn‌ ‌phòng‌ ‌ngủ‌ ‌đã‌ ‌lại‌ ‌đầy‌ ‌ắp‌ ‌một‌ ‌nữa,‌ ‌trong‌ ‌tích‌ ‌tắc‌ ‌đó,‌ ‌tưởng‌ ‌như‌ ‌ quay‌ ‌trở‌ ‌lại‌ ‌năm‌ ‌ấy.

‌Chờ‌ ‌đến‌ ‌buổi‌ ‌tối‌ ‌lúc‌ ‌ngủ,‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌trước‌ ‌tiên‌ ‌giúp‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌tắm‌ ‌như‌ ‌bình‌ ‌ thường,‌ ‌sau‌ ‌đó‌ ‌dắt‌ ‌người‌ ‌về‌ ‌phòng‌ ‌ngủ.

‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌sờ‌ ‌giường‌ ‌ngồi‌ ‌xuống,‌ ‌cảm‌ ‌nhận‌ ‌nhiệt‌ ‌độ‌ ‌của‌ ‌đèn‌ ‌sưởi‌ ‌đầu‌ ‌ giường‌ ‌chiếu‌ ‌vào‌ ‌mặt‌ ‌mình.

‌"Đèn‌ ‌này‌ ‌vẫn‌ ‌còn‌ ‌à,"‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌sờ‌ ‌sờ‌ ‌đế‌ ‌đèn,‌ ‌"Rất‌ ‌lâu‌ ‌trước‌ ‌đây‌ ‌tôi‌ ‌đã‌ ‌nói‌ ‌ nên‌ ‌thay,‌ ‌sao‌ ‌anh‌ ‌không‌ ‌quẳng‌ ‌đi?"‌ ‌ Cố‌ ‌Phong‌ ‌từ‌ ‌phía‌ ‌sau‌ ‌ôm‌ ‌lấy‌ ‌người:‌ ‌"Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌sau‌ ‌khi‌ ‌hiểu‌ ‌lòng‌ ‌mình,‌ ‌tôi‌ ‌vẫn‌ ‌ luôn‌ ‌chờ‌ ‌em‌ ‌quay‌ ‌về."

‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌vuốt‌ ‌ve‌ ‌điêu‌ ‌khắc‌ ‌tinh‌ ‌xảo‌ ‌trên‌ ‌đế‌ ‌đèn,‌ ‌không‌ ‌nói‌ ‌chuyện.

‌"Mỗi‌ ‌một‌ ‌món‌ ‌đồ‌ ‌em‌ ‌để‌ ‌lại‌ ‌trong‌ ‌căn‌ ‌phòng‌ ‌này,‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌tôi‌ ‌mà‌ ‌nói‌ ‌đều‌ ‌là‌ ‌bảo‌ ‌vật‌ ‌vô‌ ‌ giá.

‌Đèn‌ ‌này‌ ‌mặc‌ ‌dù‌ ‌rất‌ ‌cũ‌ ‌rồi,‌ ‌nhưng‌ ‌là‌ ‌em‌ ‌năm‌ ‌đó‌ ‌tự‌ ‌tay‌ ‌chọn,‌ ‌tôi‌ ‌......thật‌ ‌sự‌ ‌ không‌ ‌nỡ‌ ‌ném.

"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 10 lượt.

Sức khỏe là tài sản quí giá nhất nhưng dễ mất nhất, là tài sản vô cùng quan trọng đối với chúng ta! Nên các sản phẩm về sức khỏe rất được quan tâm. Cộng đồng đánh giá thuốc chia sẻ review thực phẩm chức năng, mẹ và bé, làm đẹp và sinh lý nam nữ. Với những chia sẻ từ người dùng thực tế giúp bạn có thêm thông tin hữu ích trước khi mua sản phẩm. Đánh giá, xếp hạng hàng ngàn công ty và sản phẩm trên trang đánh giá thuốc chẳng hạn như cong ty cp sao thai duong, san pham den toc do da rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về doanh nghiệp và sản phẩm giúp bạn có được lựa chọn đúng.

loading...
DMCA.com Protection Status